Ons contactadres is: info.wrdd@gmail.com

 • kopfoto-002.jpeg
 • kopfoto-003.jpeg
 • kopfoto-004.jpeg
 • kopfoto-006.jpeg
 • kopfoto-008.jpeg

Artikel 1 Naam, zetel en duur

 1. De stichting is genaamd "Stichting Wijkraad Den Dullaert" en wordt verder in deze statuten genoemd: "de stichting".
 2. De stichting is per heden, 19 maart 2004, opgericht voor onbepaalde tijd.
 3. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Hulst.

Artikel 2 Doel

 1. De stichting stelt zich, zonder winstoogmerk ten doel: het in voortdurende wisselwerking met de bewoners behartigen van de belangen van alle bewoners van de wijk 'Den Dullaert' bij de gemeentelijke instanties in Hulst c,q. andere organisaties die behulpzaam kunnen zijn om de doelstellingen te verwezenlijken.
 2. Hierbij wordt de begrenzing van de 'Den Dullaert' verstaan als het gebied dat begrensd wordt door de Hontenissestraat, de N60, de Hulster Nieuwlandweg, het gedeelte Tivoliweg tot de Dubbele Poort, de Glacisweg tot aan de Zoutestraat, het gebied tussen Zandstraat, Glacisweg en Carmelweg, de Zandstraat met de Truffinoweg (inclusief de Blaauwe Hoeve) en het gedeelte Zandstraat tot splitsing Rietstraat -Veldstraat.
 3. De stichting stelt zich verder ten doel, te trachten de belangenbehartiging van de bewoners van de wijk 'Den Dullaert' te verwezenlijken door het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de meest ruime zin verband kunnen houden dan wel daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 4. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
 • het houden van vergaderingen;
 • het bevorderen en instandhouden van eventuele interne organisatievormen, nader te omschrijven in het huishoudelijk reglement;
 • in een al dan niet formele vorm samen te werken met andere rechtspersonen en/of organisaties en/of natuurlijke personen die aan de realisering van de doelstellingen van de stichting kunnen bijdragen;
 • de activiteiten van de stichting en de resultaten daarvan, voor zover mogelijk en wenselijk, via de pers en media bekendheid te geven.

Artikel 3 Vermogen
Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: - Jaarlijkse subsidie van de gemeente Hulst; - Alle andere wettige inkomsten, daaronder begrepen de inkomsten welke voortvloeien uit activiteiten die de stichting ter verwezenlijking van de doelstellingen mocht ontwikkelen. - Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of op enigerlei andere wijze verkrijgt, met inachtneming van het feit, dat erfstellingen niet anders aanvaard mogen worden dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 4 Bestuur

 1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit tenminste 3, in de wijk woonachtige, leden. Leden van het bestuur mogen geen lid van de gemeenteraad c.q geen wethouder zijn. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, en ook hun plaatsvervangers. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
 2. Het aantal leden wordt - met inachtneming van het vorenstaande - door een éénstemmig besluit van het bestuur besloten. De penningmeester legt uiterlijk in de maand juni aan het bestuur rekening en verantwoording af van het door hem in het voorgaand boekjaar gevoerde beheer.
 3. De leden van het bestuur worden in functie benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Aftredende leden zijn éénmaal herkiesbaar. Zij zijn een tweede en volgende maal uitsluitend herkiesbaar indien, na een openbare opoeping tot kandidaatstelling, gebleken is dat geen andere geschikte kandidaten verkiesbaar dan wel benoembaar zijn. Het bestuur kan een rooster van aftreden opmaken. Bij tussentijds aftreden of eindigen van het Iidmaatschap van het bestuur, komt een nieuw benoemd bestuurslid voor wat de zittingsperiode betreft, in de plaats van het afgetreden lid.

Artikel 5
Het lidmaatschap van het bestuur eindigt door overlijden, door verklaring in staat van faillissement, door het aanvragen van surséance van betaling, door onder curatele stelling alsmede door ontslag door de rechtbank.

Artikel 6

 1. Wanneer in het bestuur een vacature is ontstaan, zal daarin door de overblijvende bestuursleden zo spoedig mogelijk worden voorzien door benoeming van een nieuw bestuurslid, dat als zodanig in beginsel dezelfde functie zal bekleden als degene in wiens plaats hij werd benoemd.
 2. Bij verschil van mening tussen de overblijvende bestuursleden over de benoeming en ook wanneer te eniger tijd alle bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) te voorzien, zal die voorziening gebeuren door de rechtbank, op verzoek van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.

Artikel 7
Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, en evenmin tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, tenzij het besluit daartoe wordt genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig zijn of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn, en zelfs dan nog slechts onder de voorwaarde dat schriftelijk toestemming daarvoor door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst is verleend.

Artikel 8

 1. De voorzitter en de secretaris van het bestuur zijn belast met de uitvoering van de besluiten van het bestuur. Zij vertegenwoordigen gezamenlijk de stichting in en buiten rechte. In geval van ontstentenis of belet van de voorzitter of de secretaris wordt de stichting vertegenwoordigd door de voorzitter casu quo de secretaris en één ander lid van het bestuur. Bij ontstentenis van zowel de voorzitter als de secretaris wordt de stichting yertegenwoordigd door twee andere bestuursleden, of indien slechts één ander bestuurslid in functie is, door dit bestuurslid en één ander lid van het bestuur.
 2. De leden van het bestuur genieten ten laste van de kas der stichting geen beloning, maar een onkostenvergoeding welke per kwartaal wordt uitgekeerd en jaarlijks door het bestuur wordt vastgesteld.

Artikel 9 Bestuursvergaderingen

 1. Ieder kalenderkwartaal wordt minstens éénmaal een openbare bestuursvergadering gehouden met het voltallig bestuur.
 2. Het bestuur vergadert, in aanvulling op het in lid I bepaalde voorts zo dikwijls als de voorzitter, of diegene die hem als zodanig vervangt, ofwel ten minste twee bestuursleden dit gewenst acht(en).
 3. De secretaris roept op tot de vergaderingen, ten minste zeven dagen voor de vergadering, door een oproepingsbrief. De oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. De secretaris maakt voorts van het op de vergadering verhandelde en besloten notulen op, die door hem en de voorzitter worden ondertekend. De notulen zullen in elk geval een lijst van actiepunten en besluiten bevatten. Fungeert de secretaris als voorzitter dan gebeurt het notuleren door de penningmeester of door de tweede secretaris. Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door de secretaris te ondertekenen kopie van de notulen.
 4. De leden van het bestuur zijn bevoegd zich door een schriftelijk gevolmachtigde op de vergadering te doen vertegenwoordigen.

Artikel 10

 1. Het bestuur is bevoegd, zowel in als buiten vergadering besluiten te nemen. In het laatste geval is daartoe vereist dat alle bestuursleden hun stem schriftelijk uitbrengen. In de bedoelde schriftelijke kennisgeving dienen de bestuursleden zich uitdrukkelíjk uit te spreken over het betrokken voorstel en zich voor de aanneming daarvan te verklaren. Besluiten, inhoudende adviezen aan het gemeentebestuur, worden echter genomen bij meerderheid van stemmen en in een openbare vergadering, waarbij tenminste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig is.
 2. Tenzij in de statuten anders wordt bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
 3. Iedere bestuurder heeft een stem in de vergadering.
 4. De stemmingen gebeuren mondeling, tenzij het een stemming over personen betreft, dan wel indien een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming gebeurt bij ongetekende, gesloten briefjes. Stemming bij acclamatie is geoorloofd, indien geen der bestuursleden zich daartegen verzet.
 5. Mocht bij stemming over personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Indien ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken bij een tussenstemming of een herstemming de stemmen, dan beslist het lot.
 6. Indien een voorstel zaken betreft, wordt het bij staking van stemmen als verworpen beschouwd.
 7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
 8. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten of het huishoudelijk reglement voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 11 Boekjaar, jaarstukken en begroting

 1. Het boekjaar van de stichting loopt van I januari tot en met 3l december.
 2. Per einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen vier maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld en neergelegd, voor zover de wettelijke bepalingen dit voorschrijven.
 3. Jaarlijks voor het afsluiten van het lopende boekjaar wordt door de penningmeester een begroting voor het komende boekjaar opgesteld en aan het bestuur aangeboden. De begroting wordt door het bestuur vastgesteld en neergelegd, voor zover de wettelijke bepalingen dit voorschrijven.

Artikel 12 Huishoudelijk Reglement

 1. Het bestuur kan besluiten een Huishoudelijk Reglement vast te stellen, waarin richtlijnen kunnen worden opgenomen wat betreft de aard van de activiteiten die de stichting kan gaan ontwikkelen. Verder worden hierin de onderwerpen geregeld, welke niet in deze statuten mochten zijn vervat.
 2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet met de wet of met deze statuten in strijd.
 3. Het bestuur kan besluiten, het Huishoudelijk Reglement te wijzigen of op te heffen.
 4. Op de besluitvorming aangaande de vaststelling, wijziging of opheffing van het Huishoudelijk Reglement is het bepaalde in artikel l0,lid 2 tot en met 8 van deze statuten van toepassing, op voorwaarde dat, dat slechts een gewone meerderheid van stemmen is vereist.

Artikel 13 Statutenwijziging

 1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig, of door een schriftelijk gevolmachtigde vertegenwoordigd zijn. Statutenwijziging is niet mogelijk ten aanzien van het bepaalde in artikel 7, artikel 12 lid 2 en artikel 13 van deze statuten. Statutenwijzigingen die samenhangen met het bepaalde in de "Inspraakverordening gemeente Hulst 2003" dan wel gevolgen hebben of kunnen hebben voor de status van erkenning, dienen per omgaande schriftelijk te worden gemeld aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hulst.
 2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. De bestuurders zijn verplicht een authentiek geschrift van de akte van wijziging neer te leggen op het kantoor van het handelsregister, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland.

Artikel 14 Ontbinding

 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is toepasselijk datgene wat in artikel 13 van deze statuten is bepaald aangaande een besluit uit tot wijziging van de statuten.
 2. De stichting wordt ontbonden:
 • Door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 • Door rechtelijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

Artikel 15 Vereffening

 1. De vereffening gebeurt door het bestuur.
 2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.
 3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk en nodig van kracht.
 4. Het bestuur bepaalt de bestemming, na betaling van alle schulden, van de overgebleven bezittingen van de stichting op voorwaarde dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de stichting zoveel mogelijk benadert.

Artikel 16 Slotbepaling
In alle gevallen waarin door de statuten van de stichting niet is voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 17
De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd

Visie toekomst Dullaertwijk

visie toekomst Dullaertwijk

speeltuintje

poldersloot

bruggetje

begraafplaats